කටහඩ Voice Training Cource


Heritage Television Academy

ගුවන්විදුලි සහ රූපවාහිනී නිවේදක සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න
011 7 22 44 92 / 077 00 201 72

Sri Lanka Youth Media School

ජාතික තරුණ සේවා සභාව හා ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනය එක්ව මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට උනන්දුවක් දක්වන පාසැල් සිසු දරුවන්ගේ නිවේදන හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගනිමින්.